Obchodní podmínky

Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Remoservis spol. s r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu www.astapor.cz/shop

 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném a účinném znění.
 
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád (uvedený níže) je kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webových stránkách prodávajícího.
 
Vymezení pojmů
 
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 
 
Prodávajícím je obchodní společnost Remoservis spol. s r.o.
 
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 
Kupující - spotřebitel (nebo jen spotřebitel,) je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami, na vztahy neupravené těmito podmínkami se použije občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele v příslušném rozsahu.
 
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a obchodním zákoníkem.
 
Kupní smlouva
 
Prodávající umístěním zboží na webové stránky e-shopu vyjadřuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu a zavazuje se prodat kupujícímu zboží za zde uvedenou kupní cenu, s výjimkou zjevných omylů (jako například zcela zjevné překlepy v počtu nul atp.). Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávky kupujícím. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Pokud dojde k potvrzení objednávky prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části objednávky.
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, a návrh kupujícího na uzavření smlouvy neakceptovat, a to v těchto případech na základě dohody s kupujícím: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 
Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „dostupnost na dotaz“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.
 
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 
Objednávku lze stornovat kdykoliv v průběhu zpracování objednávky, jak telefonicky, faxem, tak i elektronicky. 
 
Dodací a platební podmínky
 
Způsob doručení
 
Pro celou Českou republiku je doprava zajišťována naší přepravou. Zboží je také možné vyzvednout osobně na provozovně. Zboží je převážně rozváženo našimi vozidly.
 
Termín dodání
 
Každá doručená  objednávka je automaticky potvrzena e-mailem (v případě, že v objednávkovém formuláři vyplníte Váš kontaktní e-mail). Termín dodání Vám bude potvrzen telefonicky, co nejdříve po zpracování objednávky. Většinou je termín dodání do 3 týdnů v závislosti na rozvozových trasách a dostupnosti zboží.
 
Místo dodání
 
Místem dodání je adresa uvedené kupujícím v objednávce.
 
Platební podmínky
 
U převážné většiny způsobů doručení zboží, je platba provedena hotově při předání zboží nebo fakturou, kterou je nutno uhradit před dodáním zboží. Uhrazením se rozumí připsání částky na náš účet. 
 
Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.
 
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 
Náklady použití komunikačních prostředků na dálku: Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
Daňové doklady: jsou dodávány vždy s objednaným zboží.
 
Záruční listy: jsou dodávány vždy s objednaným zbožím. Pokud výrobek nemá svůj samostatný záruční list, záručním listem se stává daňový doklad.
 
Rozpor s kupní smlouvou
 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v dpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Právo spotřebilete odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. K zachování 14 denní lhůty zboží stačí v této lhůtě odeslat.  Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.  Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, mělmusí dodavateli vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud již není možné věci vrátit (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škod. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
 
Reklamační řád
 
Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
 
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou. (dále jen „Reklamace“).
 
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 
Prodávající je obchodní společnost Remoservis, spol. s r.o.
 
Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba poskytnutá Kupujícímu spotřebiteli činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem.  Záruční doba se prodlužuje o dobu, od uplatnění reklamace do doby, kdy je spotřebitel po vyřízení reklamace povinen zboží převzít (tj. okamžik, kdy mu byla doručena zpráva o vyřízení reklamace). V případě výměny Zboží začíná běžet ohledně nového zboží nová záruční doba, rovněž v délce 24 měsíců.
 
Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Rozpor s kupní smlouvou je upraven v obchodních podmínkách.
 
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, užívání věci v rozporu s jejím účelem či návodem na použití (byl-li k výrobku v češtině přibalen, či byl spotřebitel s podmínkami užití jinak seznámen).  Záruka se nevztahuje rovněž na případy neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
 
Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), která musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručen projev vůle Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní vztah  od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě ukončení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 
Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde.li o: 
 
* vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 
* vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 
* vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 
* jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 
 
Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet, až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedeníé služby potřebnou součinnost.
Vyřízení reklamace
Reklamaci je možné uplatnit poštou na adrese Bolina 122, Vlašim 258 01 i osobně tamtéž.
 
V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list. Kontaktní údaje v případě reklamace jsou k nalezení na stránkách výrobce, nebo jsou k zaslání na dotaz u prodejce.
 
Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího, nebo v sídle prodávajícího.Reklamační protokol ( potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje ) je zaslán spotřebiteli e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění je předán ihned.Po vyřízení reklamace vydá Prodávající spotřebiteli spolu se zbožím i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 
Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění.
 
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.
 
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů ( např. poštovného ) v nezbytně vynaložené výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.
 
Prodávající je povinen spotřebitele o vyřízení reklamace informovat a vyzvat k převzetí zboží, a to především e-mailem nebo telefonicky - do té doby se má za to, že reklamace nebyla vyřízena.